Fjørfe

Fjørfeforsikringa sikrar økonomien for deg som driv med fjørfeproduksjon.
  • Erstattar dei økonomiske tapa ved sjukdom, ulukke eller død som gjer at produksjonen blir redusert
  • Dekkjer avbrotstap som følgje av sjukdom
  • Gjeld også om styresmakter pålegg restriksjonar eller nedslakting